<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Styrelseproffs? Nu blir det svårare att fakturera för dina tjänster.

4 min lästid

Nu är det slut

iStock-510867580.jpg

Den 20 juni i år valde Högsta Förvaltningsdomstolen att med en dom (HFD mål nr 278-17) att vända upp och ner på dina möjligheter att fakturera för styrelsearbete. De fastslår att uppdrag som styrelseledamot är ett personligt uppdrag som framöver ska beskattas som inkomst av tjänst. I praktiken innebär det att det är få tillfällen när du framöver kan fakturera för dina tjänster som styrelseledamot. De ska i så fall anses vara en del av ett strikt begränsat uppdrag och inte vara vanligt styrelsearbete, detta även om det skulle röra en begränsad period.

Tidigare praxis överges helt

Tidigare har du som styrelseledamot kunnat fakturera för dina tjänster från ditt eget aktiebolag. Skatteverket har för detta tillämpat en så kallad administrativ praxis. Det har i praktiken inneburit att din inkomst först endast beskattats med bolagsskatt, för att sedan vid uttag som lön eller icke avdragsgill utdelning beskatta ägaren. Nu är det med andra ord slut med detta.

Vad händer med befintliga avtal?

Beslutet är framåtsyftande och tidigare uppdrag som fakturerats kommer inte beröras. Om du har pågående avtal så bör dessa normalt kunna fortlöpa en viss tid utan att det får beskattningskonsekvenser enligt Skatteverkets egna kommentarer. För avtal skrivna efter HFD:s dom den 20:e juni i år så gäller de nya förutsättningarna.

 

Nedan följer en exakt återgivning av Skatteverkets kommentarer till HFD:s beslut.

”HFD:s dom innebär att Skatteverkets administrativa praxis från 2009, att under vissa förutsättningar godkänna fakturering av styrelsearvode, som redovisats i ställningstagandet Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp inte längre ska tillämpas. Den femte punktsatsen under avsnitt 4 som avser s.k. styrelseproffs m.fl. upphör därmed att gälla, men fakturering kan dock i enlighet med rättspraxis även fortsättningsvis göras för vissa avgränsade uppdrag för specifika insatser i andra företag. Vid ingående av nya avtal efter HFD:s dom den 20 juni 2017 kan ställningstagandet inte tillämpas för arvode för styrelseledamot. Detta gäller oavsett om fakturering sker via juridisk person eller enskild näringsverksamhet.


När det gäller redan ingångna avtal där ledamoten har uppfyllt kriterierna enligt ställningstagandet och fakturerar via företag eller enskild näringsverksamhet bör dessa avtal normalt kunna fortlöpa viss tid utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen. Detta bör dock som begränsning enbart gälla de avtal som ingåtts före HFD:s dom och de arvoden som avser innevarande räkenskapsår (vid tidpunkten för HFD:s dom) hos det bolag som betalar ut ersättningen för styrelsearbetet.
Motsvarande bedömning och hantering bör tillämpas även i fråga om socialavgifter så att en sådan övergångsperiod i dessa delar hanteras enhetligt utan särskilda skattekonsekvenser. Inte heller bör HFD:s dom medföra beskattningskonsekvenser i dessa delar för tidigare år om tillämpning har skett i enlighet med ställningstagandet.”

Referens: Skatteverkets rättsfallskommentarer.

Vill du läsa fullständiga rättsfallskommentarer från skatteverket så hittar du dessa här.

Vill du läsa om tidigare praxis som nu upphört så kan du göra detta här.


Bolag som använder PE Accounting kommer framöver att behöva: 

1.Lägga till styrelseledamot som ny användare om ni inte redan har det.*

2.Under modulen "Lön" välja "Extra utbetalning" och där betala ut lön inklusive arbetsgivareavgifter osv till respektive styrelselödamot som tidigare fakturerat för sina tjänster.

*Ett tips kan vara att ge styrelseledamöter "Full läsbehörighet" så har de full tillgång till ekonomin i realtid.


Är du PE Accounting kund och har frågor, vänd dig direkt till dina kontaktpersoner hos oss. 


Vill du veta mer om digital redovisning och varför det är vettigt? Ladda ner vår fina guide.

Ladda ner guiden "10 anledningar att digitalisera din redovisning"

2 juli, 2017