<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1849463731948747&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur fungerar stödåtgärder till företag under Coronakrisen? - förklaringar och länkar

48 min lästid

Coronaregler_v1

Artikel uppdaterad 2020-06-23 16:47
 
 
Missa inte när vi uppdaterar artikeln. Följ PE Accounting på Linkedin.
 

Vi får många frågor just nu kring de olika åtgärder som tagits fram för att stötta företag under rådande situation. En del förslag är antagna av riksdagen medan andra kommer framöver. För att kunna ge så bra svar som möjligt följer vi utvecklingen löpande och försöker förtydliga vad som gäller. I den här artikeln går vi igenom några av de förslag som kommit hitintills och tipsar även om andra bra källor att ha koll på. Vi uppdaterar artikeln i takt med att vi får ny information.

Fri likviditetsrapport för PE Accountings kunder

Om ni är kunder till PE Accounting kan vi nu även meddela att vi har aktiverat en likviditetsrapport helt fritt i systemet för att hjälpa fler att få bättre kontroll över sin likviditet under krisperioden. Den är baserad på de siffror som finns i PE Accounting, så för att konsolidera dem med andra siffror behöver ni antingen mata in dem i rapporten direkt i PE eller exportera till t.ex. Excel.

 
Webinar om stödåtgärder, scenarioplanering och likviditetsarbete
 
Vi har under krisen arrangerat webinar du kan se när du vill även i efterhand.
 
 
Här i artikeln går vi igenom:

 

Slopad förmånsbeskattning på två områden

 • För att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken så har det införts en tillfällig skattefrihet för personer som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Förslaget innefattar alla yrkesgrupper i hela landet under perioden 1 april till och med 31 december 2020. Som arbetsgivare så kan man nu alltså bekosta fri parkering för sina anställda vid arbetsplatsen utan att det innebär någon skattepliktig förmån för den anställde.
 • Utöver de skattefria gåvor som ett bolag får ge till sina anställda i dagsläget, såsom julgåvor och minnesgåvor, så kan man som arbetsgivare nu ge ytterligare gåvor till de anställda till ett värde på maximalt 1 000 kr. På detta sätt hoppas regeringen kunna gynna det lokala näringslivet ex. genom gåvor av presentkort. Denna tillfälliga regel gäller från och med den 1 juni till och med den 31 december 2020. För att vara en godkänd gåva enligt reglerna så måste gåvan ges till alla anställda eller en stor grupp anställda.  Så länge gåvan inte ges i form av pengar eller något som lätt går att omvandla till pengar så är alla olika typer av gåvor okej enligt regelverket. För dig som arbetsgivare (om bolaget är momspliktigt) så blir det mest fördelaktigt att ge en gåva som säljs med 25% moms, totalt kan gåvan då kosta 1 000 kr men kostnaden för bolaget blir bara 800 kr i och med den ingående momsen som dras av.

Direkt stöd baserat på omsättningstapp

Regeringen har presenterat ett nytt åtgärdsförslag som avser ett direkt stöd baserat på hur stor omsättningstapp ett företag haft till följd av utbrottet av Covid-19 under mars och april månad. Sedan den 22 juni går omställningsstödet att ansöka om direkt på Skatteverkets e-tjänst på Mina sidor utav behörig företrädare. Till och med den 31 augusti 2020 går detta stöd att ansöka om.

De bolag som ska kunna söka detta stöd måste ha en omsättning på över 250 000 kr per år och ett omsättningstapp på minst 30% för att vara berättigade stödet. Samma krav som för korttidspermittering kommer gälla även för detta stöd, bolaget som ansöker om stödet får ej ha skatteskulder eller på annat sätt befinna sig i obestånd.

Stödet kommer baseras på vilka fasta kostnader som företaget har under mars och april 2020. Ju större omsättningstapp desto större stöd har bolagen möjlighet att få. Taket på stödet är 150 miljoner kronor per företag och avser alltså att täcka fasta kostnader såsom hyra, leasing osv. Detta gör att stödet kommer kunna variera mellan 22,5-75% utav ett företags fast kostnader, exkl. lönekostnader, under mars och april månad. Om det slutgiltiga stödet överstiger 100 000 kr så kommer det även att krävas ett intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor (eller ett registrerat revisionsbolag) som påvisar att de uppgifter som har angivits i ansökan är korrekta.

Skatteverket hoppas att kunna betala ut stödet redan en vecka efter att ansökan inkommit, så länge ansökan är komplett och förutsättningarna för stödet i övrigt är uppfyllda. Utbetalningen av stödet sker via bolagets skattekonto. Omställningsstödet är ett rent stöd och inget som senare ska betalas tillbaka till Skatteverket, så länge inte det visar sig efter närmare granskning att ansökan innehållit felaktiga uppgifter och bedömning då görs att bolaget inte hade rätt till stödet, då kan bolaget bli återbetalningsskyldiga.

Det är Skatteverket som handlägger ansökningarna för detta stöd, på deras sidan kan du läsa mer om hur du ansöker om stödet.

 

Skatteverket har även publicerat en beräkningshjälp där du med uppgifter om omsättningsförändring, fasta kostnader och liknande kan få hjälp att räkna ut vad det högsta stödet skulle kunna bli för just ditt bolag.

Så räknar du ut stödet för ditt bolag med Skatteverkets hjälpverktyg.

Regeringen har avsatt 39 miljarder kr för detta åtgärdsförslag och de har räknat på att ca 180 000 företag ska kunna få hjälp av detta stöd.

Under presskonferensen används nedanstående bild för att exemplifiera hur stort stöd olika företag skulle kunna få, baserat på hur stora fasta kostnader företaget har och hur stort deras omsättningstapp har varit:

nysupport

 

Sänkning av arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna är sänkta under perioden 1 mars – 30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften på 10,21 % betalas av bolagen. Detta gäller för maximalt 30 anställda (för bolag med fler anställda finns ändå möjligheten att tillämpa detta på 30 löner) och beräknas på löner upp till 25 000 kr. Detta innebär en skattelättnad på maximalt 5 300 kr per anställd och månad. Har anställda högre lön än 25 000 kr så är det alltså ändå 5 300 kr som man kan spara och ordinarie arbetsgivaravgift beräknas på resterande del av lönen.

Reglerna trädde i kraft den 6 april och det var först då Skatteverket även hade systemstöd för att ta emot deklaration där ruta 62 är ikryssad på upp till 30 individuppgifter. Det är nämligen där, i en redan existerande funktion i deklarationen som Skatteverket vill att arbetsgivarna talar om att de vill tillämpa den sänka arbetsgivaravgiften. Inga övriga anmälningar eller ansökningar krävs, utan ruta 62 kryssas i på max 30 individuppgifter. 10,21% tillämpas då i arbetsgivaravgifter på löneunderlaget upp till 25 000 kr, på ev. överskjutande löneunderlag beräknas som vanligt arbetsgivaravgiften på 31,42%.

För bolag som tillämpar avdrag för forskning och utveckling, det så kallade FoU-avdraget, så gäller det att se upp så att man inte begär dubbla avdrag för samma arbetstagare. Vad som gäller för detta FoU-avdrag återfinns i 2 kap. 29–31 §§ socialavgiftslagen och där framgår bland annat att avdraget för FoU får ej genomföras om det innebär att arbetsgivaravgifterna blir lägre än 10,21%. Och väljer man att tillämpa de tillfälligt lägre arbetsgivaravgifterna för en arbetstagare så kommer arbetsgivaravgiften bli 10,21% vilket innebär att man inte kan begära ytterligare FoU-avdrag på den arbetstagarens lön. Så det är viktigt att hålla koll på vilka anställda som vilka avdrag begärs för.

Är du PE-kund? Vi hjälper dig att lösa det här så att det blir korrekt i din deklaration och ser till att detta blir lätt att hantera i systemet även för kommande löneutbetalningar, PE-systemet är redan uppdaterat med stöd för detta. Har du några funderingar så kontakta gärna din konsult.


Likviditetsförstärkning till bolag genom skattekontot

Genom att söka anstånd hos Skatteverket så kan företaget få skjuta på inbetalningarna till skattekontot, en möjlighet som har funnits även tidigare. Nu har dock reglerna gällande anstånd blivit mer generösa, från den 30 mars erbjuds företag möjlighet att skjuta upp inbetalningar för upp till 3 månader gällande arbetsgivaravgifter, avdragen skatt på utbetalda löner (preliminärskatt) samt moms. Möjligheten har nu utökats med att även inkludera de bolag som redovisar moms årsvis. Detta gäller årsmoms som redovisas från den 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 vilket innebär att betalning av årsmoms som skulle gjorts nu under våren kan skjutas upp i upp till ett år.  

Vad innebär det för er?
Blir anståndet beviljat (efter ansökan hos Skatteverket) omfattar det 3 månaders skatteinbetalningar vilket innebär att bolaget får skjuta på inbetalningar motsvarande tre månaders deklarationer. Det viktiga är att deklarationerna fortfarande lämnas in i tid och upprättas som vanligt (något vi på PE självklart hjälper er med om ni är kunder).

PE-kund?:  Skulle ni få detta anstånd beviljat så är det viktigt att ni delger era konsulter hos oss på PE den informationen så att vi kan hjälpas åt så att inbetalningarna till Skatteverket sedan blir korrekta.

Som längst får bolaget skjuta på inbetalningarna i 12 månader, vilket det nya förfallodatumet blir kommer framgå på beslutet från Skatteverket. De nya reglerna började gälla från den 30 mars men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Att det gäller retroaktivt från 1 januari innebär att bolaget kan få tillbaka pengar på skattekonto som man inbetalat sedan januari gällande moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. För att på så sätt förstärka sin likviditet på kort sikt. Bolaget har sen möjligheten att lämna in en begäran om att anståndet ska upphöra, helt eller delvis, om betalning möjliggörs innan den förfallodag som noterats i beslutet.

För att få anståndet beviljat så måste företag, enligt Skatteverket, kunna visa på hur betalning kommer att kunna göras när anståndstiden är slut. Detta innebär att det bara är bolag med tillfälliga betalningssvårigheter som kommer få anståndet beviljat och inte bolag med stora skatteskulder eller som i övrigt missköter sin ekonomi.

Skatteverket har nu också lämnat ett ställningstagande där det framgår att den som får anstånd beviljat enligt de nya reglerna inte riskerar att hamna i ett företrädaransvar för obetalda belopp till Skatteverket, så länge beloppen omfattas av anståndet. Detta förtydligande gör Skatteverket efter att många företagare framfört sin oro gällande företrädaransvaret och rädslan över att bli personligt betalningsskyldig för de obetalda skatter och avgifter som anståndet gäller för. Så länge det inte är uppenbart att bolaget har utnyttjat möjligheterna till anstånd i strid med dess syfte.

Skatteverkets nyhet
Skatteverkets ställningstagande
 

Skatteverket har nu även publicerat vanligt förekommande frågor och svar där det framgår ett par viktiga punkter som tidigare ej varit tydliga. Framförallt förtydligandet om att ansökan om anstånd ej kan lämnas in för framtida perioder. Anstånd kan endas sökas för perioder som där arbetsgivar- och momsdeklarationerna redan är redovisade till Skatteverket. I praktiken innebära detta alltså att deklarationerna för mars månad måste lämnas in innan anstånd för den perioden kan ansökas om. Så först när man kan säkerställa vilket belopp som anståndet avser kan ansökan lämnas in.

I och med att det nu i april kommer inkomma en stor mängd ansökningar till Skatteverket så meddelar de samtidigt att de inte kommer lämna över några skulder till Kronofogden under april månad.

Förtydligande noteras också om att ansökt anstånd för moms ej behöver aves samma period som för ansökt anstånd för arbetsgivaravgift och avdragen skatt. Perioderna behöver inte heller vara i anslutning till varandra utan vilka perioder man ansöker anstånd för måste bara avse en period mellan januari och september 2020. Ansökan kan också lämnas flera gånger vilket innebär att man kan ansöka för en period i taget.


Kommer det att kosta något?
Regeringen har nu backat kring frågan gällande den ränta som ska löpa på anstånden. Det första förslaget fick mycket kritik då den totala kostnadseffekten av den ej avdragsgilla räntan skulle bli 6,6%. Nu kommer uppgifter om att det sammanlagt kan bli en kostnadseffekt på 3,1% istället. Kostnaden kommer nu utgöras av en basränta på 1,25% under de första sex månaderna som bolaget nyttjar anståndet, därefter tas en avgift ut per månad och totalt ska då kostnadseffekten bli 3,1% istället för tidigare meddelat 6,6%.

Skatteverkets information om beräkningar av ränta på skattekontot

Om vi vill söka anståndet, hur går vi till väga?
Anståndet måste du söka hos Skatteverket, de har nu tagit fram en ny blankett anpassad för de nya föreslagna reglerna. 

Ladda ner nya blanketten.
 
Skatteverket rekommenderar dock att ansökan lämnas in via de  e-tjänsten som nu finns på Mina sidor, där kan ni lämna in blanketten digitalt och enligt Skatteverket så ska beslutet då komma snabbare på anståndet. Enligt Skatteverket så ska ansökningarna hanteras med högsta prioritet.

 

Skulle det vara så att bolaget hunnit ansöka om anstånd enligt de blanketter som fanns utformade för tidigare regler så behöver man inte lämna in en ny ansökan. Skatteverket skriver själva att de kommer kontakta de bolag som det eventuellt finns en osäkerhet kring vilken form av anstånd de ansökt om för att klargöra innan anståndet beviljas.

Redan dagen efter att anståndet beviljats ska anståndsbeloppet finnas på skattekontot. Får bolaget anstånd för en period som redan har inbetald till Skatteverket kan man få överskottet utbetalt, en begäran om utbetalning kan bolaget lämna in via Mina sidor.

Skatteverket har samlat förslag på åtgärder man kan vidta beroende på i vilken form man bedriver sitt bolag. Missa inte heller Skatteverkets webinar med anledning av Corona, med information för företag.

Är du PE-kund? Fråga gärna din konsult om du behöver hjälp med någon utav de förslagna åtgärderna.


Karensavdraget slopas 11 mars – 30 september


Vad innebär det för er?

Detta innebär ingenting annorlunda i er lönehantering. Är en anställd sjuk ska det rapporteras in som vanligt, karensavdraget ska redogöras på lönespecifikationen. Sedan är det upp till den anställde om att ansöka om att få tillbaka pengarna från Försäkringskassan. Så detta innebär alltså inte något merarbete för er som bolag men det är viktigt att informera era anställda om. Enligt Försäkringskassan så kommer det finnas en e-tjänst hos de som man kan logga in på och använda för att söka ersättningen. Beslutet är nu taget i riksdagen att detta förslag är godkänt.

I och med att detta gäller karensdagar som uppstår i mars så kommer dessa ej att regleras förrän på lönen som utbetalas i april, så det är först i april det kan komma att bli aktuellt för de anställda att ansöka om att få tillbaka de pengarna.

Ersättning föreslår regeringen ska vara 700 kr i sjukpenning från Försäkringskassan för arbetstagaren, för den dag de har fått karensavdrag, oavsett karensavdragets storlek. En anställd som har flera arbetsgivare kan bara få ersättning för ett karensavdrag inom en period på fem dagar. 

Från och med den 7 april finns en e-tjänst på Mina sidor hos Försäkringskassan där ansökan kan lämnas in av arbetstagaren. Ersättningen på 700 kr (före skatt) ska sedan utbetalas inom 3-5 arbetsdagar.

Denna åtgärd har nu utökats så att arbetstagaren kan få ersättning för karensavdrag till och med 30 september 2020. Dessutom har beslut tagits att höja ersättningen till 804 kr från och med den 1 juni.


Staten tar tillfälligt över ansvaret för sjuklöner under april och maj 2020. 

Antaget av riksdagen

Vad innebär det för er?

Precis som för karensavdraget så måste all sjukfrånvaro rapporteras in för att bli korrekt på respektive persons lön, all sjukfrånvaro måste stå noterad på lönespecifikationen. Den sjuklön som utbetalas i samband med lön kommer vi lämna uppgifter om till Skatteverket i samband med arbetsgivardeklarationen så att ni sen kan få ersättning via skattekontot för de sjuklönekostnader som bolaget haft. Förslaget är nu antaget även av riksdagen.

 

I förtydliganden framgår nu att förslaget innebär att arbetsgivare ersätts för alla sjuklönekostnader, inklusive arbetsgivaravgifter. Detta föreslås gälla för sjuklöner under april och maj 2020. Det kommer inte finnas något tak för hur hög ersättning en arbetsgivare kan få såsom det annars finns, då kan en arbetsgivare få maximalt 250 000 i ersättning för höga sjuklönekostnader under ett år. Detta tak tas alltså bort under april och maj.

Anställda som nu är sjuka kommer kunna vara hemma upp till 14 dagar utan läkarintyg då även detta krav slopas. Så i samband med sjukdom behöver du som arbetsgivare inte kräva in något läkarintyg, allt för att förhindra ytterligare smittspridning.

Detta gäller från den 13 mars till och med den 31 maj 2020. Detta föreslås nu förlängas till och med den 30 september för att fortsätta minska belastningen på sjukvården.

Vad kan bolaget spara?
Hela kostnaden för eventuella sjuklöner som uppstår i april och maj 2020.

Regeringen ser även över hur ersättning kan betalas under augusti och september för höga sjuklönekostnader till följd av utbrottet av covid-19.

 

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor via bankerna

Syftet med Riksbankens åtagande är att inte brist på kredit ska förvärra situationen och att se till att bankerna kan låna ut pengar till företag. Bankerna hanterar sedan möjligheten på olika sätt. Om ni upplever en ansträngd likviditet i dagsläget så rekommenderas att ni tar en dialog direkt med er bankkontakt. Det är trots allt fortfarande upp till bankerna att ta beslut om vilka bolag som kan få extra stöd och vilka villkor som gäller hos dem.
 
 

Enskilda banker såsom t.ex. Swedbank och Nordea har aviserat att de kommer se över möjligheten att erbjuda amorteringslättnader, både för bolag och privatpersoner. Det är alltså viktigt att ha en nära dialog med sin bankkontakt.

 
SEB ger nu företag med tjänstepensionslösningar för sina anställda utökade möjligheter till en premiefri period som ett sätt att stötta kunder som drabbats av den turbulens som skapats av det nya coronaviruset.
 
 

Utökade krisåtgärdsförslag 2020-03-20

Regeringen presenterade förslag på åtgärder, riktade till att hjälpa speciellt små och medelstora företag.
 
 • 3 miljarder i kapitaltillskott ges till Almi Företagspartner för att kunna öka utlåningen till små och medelstora företag. Allt för att ge Almi en högre beredskap för att möta företagens behov.

  Almis pressmeddelande

 • Har du lån hos Almi redan finns även möjlighet om att ansöka om uppskov med amorteringarna om man upplever likviditetsproblem.

  Almi information med anledning av Coronaviruset

 • Låneramen ökas från 125 till 200 miljarder kronor för Svensk Exportkredit, för att öka möjligheten att ge krediter till svenska exportföretag.

 • Exportkreditnämnden kommer också besluta om ytterligare kreditgarantier för att förbättra möjligheten till lån till exportföretag samt deras underleverantörer.
 
 

Nya regler för korttidspermittering

Vad innebär detta för er?

Förslaget bygger på att staten tar tre fjärdedelar av kostnaden för arbetstagare som går ner i arbetstid så att lönekostnaderna i bolaget kan minska samtidigt som arbetstagaren får ut ca 90% av lönen. Detta för att hårt drabbade företag ska kunna behålla sina anställda och undvika uppsägningar. Det nya regelverket började gälla den 7 april men kan tillämpas retroaktivt från 16 mars 2020. Viktigt att notera är att detta stöd betalas till arbetsgivaren så de nedsatta lönerna ska utbetalas från arbetsgivaren som vanligt, stödet betalas ej ut till arbetstagaren.

Stödet kan bolaget få i upp till 6 månader med en ytterligare möjlighet till förlängning i 3 månader. Det första stöd bolaget får är preliminärt, efter ca 3 månader måste bolaget bjuda in till en avstämning med ansvarig myndighet, Tillväxtverket. Då kontrolleras om det utbetalda preliminära stödet var för lite om det var för mycket i förhållande till de faktiska lönekostnaderna i bolaget. Var det första preliminära stödet för stort blir bolaget återbetalningsskyldig för överskjutande del. I samband med avstämningen kan Tillväxtverket annars godkänna ytterligare stöd för bolaget.

Efter avslutad period utav stöd för korttidspermittering kommer bolaget ha en karenstid på 24 månader, beräknat utifrån när stödet blev godkänt från Tillväxtverket.

Tillväxtverket meddelar också att bolag inte behöver vara oroliga för att detta stödpaket ska ta slut innan man hunnit ansöka om det. Stödet är ett rättighetsstöd för alla bolag som uppfyller de satta kriterierna och det ska finnas ekonomiska medel tillgängliga för alla bolag som får stödet godkänt.


Vilka kan ansöka om ersättning för korttidspermittering?

För att kunna ansöka om denna ersättning så måste bolaget kunna påvisa att de ekonomiska utmaningar som finns är orsakade av Covid-19, eller är en direkt följd av dess utbrott. De ekonomiska svårigheter bolaget ställs inför ska alltså vara utanför deras kontroll. Ersättningen kommer att täcka löner upp till 44 000 kr/månad, för de inkomsttagare som har högre lön så kommer ersättningen från staten enbart beräknas utifrån 44 000 kr. Bolaget måste också varit registrerade för arbetsgivaravgifter under de senaste 3 månaderna utifrån den första månaden stöd ansökes om. 

I och med att ersättningen beräknas på höst 44 000 kr i månadslön så bör även den procentuella minskningen av anställds lön utgå från max 44 000 kr enligt Tillväxtverket. Lagstiftningen reglerar ingenting om vad som gäller för lön därutöver och blir därför något som arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om sinsemellan. Skulle det vara så att arbetsgivaren skulle behöva permittera de anställda 100% så är det fritt fram att göra så enligt Tillväxtverket, stödet som utbetalas utgår dock från maximalt 60% i arbetstidsförkortning.

Viktigt att notera är också att stödet inte kommer omfatta nyanställda och då dras gränsen vid 3 månader. Har en anställd inte fått lön i 3 månader (eller mer) före ansökan så kommer stöd ej ges för den arbetstagaren.  Detta för att 3 månader från önskad stödmånad utgör en jämförelsemånad, den månad som Tillväxtverket meddelar att man ska använda som utgångspunkt när ansökan görs. Så ev. löneökningar som har trätt i kraft efter den här jämförelsemånaden kommer Tillväxtverket inte ta hänsyn till.

Stödet gäller i övrigt de anställda som man som arbetsgivare är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under de månader man ansöker om stödet. Även arbetstagare som man får anställningssubventioner för från Arbetsförmedlingen inkluderas i stödet enligt Tillväxtverket. Stöd kan även ges för varslad personal och under undantagsperioden 2020 så kommer även uppsagd personal kunna vara en del utav den kortidspermitterade personalen som bolaget får stöd för.

För bolag med kollektivavtal är det viktigt att se till vad som noteras där då det kan finnas andra regler att förhålla sig till där för att göra det ex. mer fördelaktigt för varslad personal. Så viktigt att ta kontakt med den fackförening som bolaget är anslutet till för att få rätt information.

Det har under en tid varit oklart hur möjligheten för ägare som är anställda i det egna bolaget varit att också få ta del av stöd till kortidspermittering. Nu har förtydligande kommit på Tillväxtverkets hemsida att alla utom ägare av enskilda firmor omfattas av möjligheten att söka stödet. Men ägare till aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser omfattas av stödet. Även anställda familjemedlemmar i dessa bolagsformer kommer kunna vara med i kortidspermitteringen och bolaget kan få stöd för även deras lönekostnader. Det är bara familjemedlemmar som är anställda i enskild firma som ej har rätt till stödet.

Hur kan vi förbereda oss inför att ansökan om korttidspermittering öppnar?

Om bolaget har centrala/lokala kollektivavtal så måste det finnas stöd i dessa för korttidspermittering och frågan kommer behöva förhandlas med facket. Avvikande regler kan förekomma i kollektivavtalet gentemot den information som nu finns hos myndigheterna och därför är det viktigt att kollektivavtalsanslutna bolag har insyn i vad som regleras i avtalet.

Har bolaget inget kollektivavtal så måste det finnas skriftliga avtal med minst 70% av arbetstagarna som stödjer korttidspermittering. Upprättas avtal som stödjer kortidspermitteringen är det viktigt att det framgår vilka anställda som innefattas av avtalet och vilken fast procentnivå som arbetstiden ska reduceras med.

Tillväxtverket har nu publicerat en mall på hur ett sådant avtal skulle kunna se ut och vad de anser behöver finnas med i avtalet. Avtalet går att ladda ner och använda rakt av om man så önskar.

 

Om avtal har slutits med 70% av de anställda kan fortfarande resterande del av anställda arbeta ordinarie arbetstid som vanligt om så skulle behövas.

Bolaget kommer även behöva påvisa att man har använt sig av andra möjliga åtgärder för att försöka minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd. Detta skulle exempelvis kunna vara konsulter, inhyrd personal eller annat tillfälligt anställd personal. Tillväxtverket förtydligar även nu att de uppfattar stora aktieutdelningar som olämpliga i de fall bolaget samtidigt vill få ta del av detta stöd. Även om stödet har beviljats så har Tillväxtverket möjlighet att återkalla delar av stödet om de anser att bolaget agerar på ett sådant sätt som visar att de egentligen inte befinner sig i en sådant svårt ekonomiskt läge som de från början har velat påvisa.

Stöd inför ansökan från Tillväxtverket

Inför bolagets ansökan så finns nu mer information hos Tillväxtverket som vi rekommenderar att ni tar del av för att få bästa möjligheterna till korrekt stöd.

Ni kan bland annat göra ett enklare webbtest med ja- och nej frågor för att se om bolaget är enligt de mest grundläggande kraven kan tänkas vara berättigade till detta stöd. Tillväxtverket har där även publicerat ett par instruktionsfilmer för hur förberedelser kan göras samt hur ansökan går till.

 

Ni kan också ladda ner en beräkningshjälp (i Excell format) som sen ska nyttjas i ansökningsprocessen också för att räkna på vad det första preliminära stödet skulle bli för bolaget om ansökan godkänns. Blir bolaget beviljat ett första preliminärt stöd så utbetalas det till bolaget för 4 månader på en gång. Det är sen vid avstämning tillsammans med Tillväxtverket som bedömning görs om huruvida stödet var för stort eller litet. 

 

En viktig notis som Tillväxtverket också gör är att de inte kan hantera underskrifter via BankID i sin e-tjänst från flera olika personer så det är viktigt att den som ska signera ansökan har rätt att representera företaget.

Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid?

Nedanstående tabell visar uppgifter enligt Tillväxtverkets beräkningar.
 
Tabellen visar att bolag kan få upp till 50% minskade lönekostnader om kortidspermitteringen godkänns efter ansökan trots det att arbetstagaren bara får en minskad lön med 7,5%.
 
För arbetstidsminskning finns tre fasta nivåer, 20, 40 eller 60% och som redogörs i tabellen så minskar då arbetsgivarens kostnader olika mycket beroende på vilken nivå man behöver tillämpa. Viktigt att tänka på att det är bara vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som man kan får stöd för korttidspermittering. kostnadsfördelning vid minskad arbetstid

Såsom stödet fungerar så är tanken att 75% av arbetsgivarens kostnader för arbetstidsminskningen ska täckas. Beräkningarna görs vanligtvis utifrån ordinarie lön utan hänsyn till arbetsgivaravgifterna. Men för att ta hänsyn till även arbetsgivaravgifterna som är 31,42 % utav lönen, så kommer stödandelen bli: 75% x 1,3242 = 98,6 %. I och med att lönetaket är max 44 000 kr så innebär det att det högsta stödet ett bolag kan få för en anställd under en månad är 26 030 kr om nivå 3 av kortidspermitteringen tillämpas.

Den 14 april kom även ett förslag på en ytterligare permitteringsnivå för att kunna hjälpa bolag ytterligare. Den nya nivån på 80 % permittering är ett förslag som förväntas godkännas under maj månad och en nivå av permittering som då ska gå att använda under perioden 1 maj till 31 juli 2020.  Denna nivå av permittering ska gå att tillämpa för bolag som redan fått stöd beviljat eller redan skickat in sin ansökan. Tillväxtverket har meddelat att ingen ny ansökan behöver göras för att kunna nyttja denna högre nivå av permittering, för mer information så rekommenderar vi att hålla koll på Tillväxtverkets hemsida där de löpande lägger ut information om hur detta ska hanteras.

En permittering på 80 % skulle innebära en lönesänkning på 12% för arbetstagaren och att stödet då skulle utgå på 60% utav lönekostnaderna. Det fortsatta taket på löner på max 44 000 kr kvarstår dock.

Stödnivåerna från Tillväxtverket kommer inte att justeras utifrån att arbetsgivare nu kan tillämpa en sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda, stödet kommer fortfarande vara det samma. Stödet kommer inte heller att påverkas utav att det kan finnas anställda på bolaget som man utav andra skäl redan betalar en lägre arbetsgivaravgift för.

Läs gärna mer på Tillväxtverkets hemsida som de uppdaterar med frågor och svar vartefter de ser vilka frågor de får in. T.ex. så finns nu beräkningsexempel på hur man ska beräkna löneavdrag samt vilken ersättning man kan förvänta sig för anställda som har över 44 000 kr i lön.


Skulle det efter en tid visa sig att en ny nivå av kortidspermittering skulle behöva tillämpas så behöver nya avtal upprättas med minst 70 % av de anställda (om det inte finns kollektivavtal) och detta kommer då påverka ersättningsgraden utav stödet som bolaget får. Även om det skulle bli aktuellt att återgå till ordinarie arbetstid så kommer även ersättningsgraden ses över i avstämning mellan bolaget och Tillväxtverket.

Praktiska frågor

Många praktiska frågor uppkommer om man som bolag börjar kolla på detta som ett alternativ i dessa tider. Frågor och svar publiceras och uppdateras dagligen på Tillväxtverkets hemsida så det är vår starkaste rekommendation att läsa de frågor som lyfts upp där, förhoppningsvis kan de hjälpa er en bit på vägen. Det är även där vi hämtar den information vi vet än så länge, många frågor och problem uppkommer till följd av detta och tyvärr finns inte alla svar i dagsläget.


Om vi vill ansöka om ersättning för korttidspermittering, hur går vi tillväga?

 

Ansökan är öppen sedan den 7 april och lämnas in via tillvaxtverket.se. Tillväxtverket måste sedan godkänna ansökan innan stödet kommer utbetalas via bolagets skattekonto. Stödet kan ges i 6 månader och efter det finns det möjlighet att förlänga ytterligare 3 månader vid behov och efter avstämning med Tillväxtverket.

Ett förtydligande har nu också presenterats från Tillväxtverket gällande hur ansökningsprocessen går till:

 1. Dina uppgifter
  • Organisationsnummer
  • Branschkod, det ska finnas stöd i deras e-tjänst för att söka fram korrekt SNI-kod
  • Bankuppgifter så att utbetalning kan göras om stödet beviljas
  • Kontaktuppgifter till bolaget
  • Belopp, period och antalet anställda stödet ansöks för och det ska finnas beräkningshjälp i denna e-tjänst för att få hjälp med att räkna ut hur stort stöd som ska ansökas om (för bolag med färre än 50 anställda ska beräkningarna bifogas till ansökan, för bolag med fler än 50 anställda kan eget beräkningsunderlag bifogas).
 2. Bakgrundsfrågor
  • Grundläggande ja- och nej frågor gällande bolagets verksamhet och den situation bolaget befinner sig i.
 3. Förhandsgranska
  • Kontrollera så att alla uppgifter är korrekta, är ansökan ej fullständig kommer handläggningstiden ta längre tid.
 4. Signera och skicka in
  • Ansökan signeras genom Bank-id och man godkänner då att Tillväxtverket kontrollerar de uppgifter man angett stämmer mot register hos Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten samt att man lämnat korrekta uppgifter. Falska uppgifter kan leda till återbetalningsskyldighet och är straffbart.

 
För att få information så fort som möjligt rekommenderar vi att ni håller koll på Tillväxtverkets sida om korttidspermitering. Frågor och svar finns även nu också gällande ansökningsprocessen hos Tillväxtverket. En bra intervju finns dessutom att läsa med deras avdelningschef i Breakit där en del frågor förtydligas.

 

 

Vad händer efter att ansökan om korttidspermittering är inskickad?

Nu när ansökan är möjlig att skicka till Tillväxtverket så uppstår frågan: vad händer sen?

 1. Varje ansökan ska tas om hand av en handläggare och Tillväxtverket kommer höra av sig till bolaget om de har frågor som de behöver svar på innan de ev. kan bevilja en ansökan. Ansökningarna ska hanteras skyndsamt men vad det innebär i praktiken finns inga svar på. 
 2. Beslut om godkännande - mailas till angiven kontaktinfo från ansökan där det framgår om hur stort preliminärt stöd som har godkänts.
 3. Det preliminära stödet avser stöd för 4 månader som betalas ut samtidigt. Det kan ta ett par dagar innan pengarna finns på bolagets bankkonto. 
 4. I beslutet finns även mer information om den avstämning som bolaget måste ha med Tillväxtverket. Det är i samband med denna avstämning som beslut tas om ev. ytterligare del utav stödet som då utbetalas.

Avstämningen ska ske efter 3 månader från det att ansökan godkändes. Senast 2 veckor efter den tredje stödmånadens utgång måste anmälan om avstämning skickas in till Tillväxtverket. Inkommer inte ansökan i tid så blir bolaget återbetalningsskyldiga av det stöd de hitintills fått. Vid avstämningen så behöver bolaget sammanställda det faktiska utfallet under stödperioden. Ex. om någon varit sjuk, vabbat eller haft annan frånvaro så behöver inte lika stor lönekostnad ges stöd för och behöver då justeras i förhållande till stödet som bolaget fått. Avstämning kan resultera i att bolaget antingen blir återbetalningsskyldiga för att det visar sig att det utbetalda preliminära stödet var för stort eller så kan bolaget begära ytterligare utbetalning av stöd. Ytterligare instruktioner för denna avstämning kommer publiceras senare hos Tillväxtverket.

 

Övrigt att tänka på

Ändra er debiterade preliminärskatt
 
Den debiterade preliminärskatt bolaget betalar till Skatteverket varje månad baseras på tidigare års resultat. Gör ni bedömningen att ert resultat kommer försämras under året till följd av utbrottet av Covid-19 så kan ni lämna in en preliminär inkomstdeklaration för att sänka beloppet på den debiterade preliminärskatten som ni betalar varje månad. Läs mer hos Skatteverket  och kontakta din konsult på PE om du önskar hjälp med detta.
 

Se över era avtal

I dessa tider kan det även vara bra att se över ingångna avtal. Utbrottet och spridningen av Covid-19 kan vara skäl att åberopa force majeure. Det innebär att det kan finnas möjlighet att bli befriad från visst ansvar för avtalsbrott som kan behöva begås p.g.a. oförutsägbara och övermäktiga händelser.
 
När det kommer till force majeure är det viktigt att se till vad som står skrivet i respektive avtal då det inte finns någon lagreglering om detta i Sverige. Däremot så kan det se annorlunda ut i andra länder. Så  se över eventuella klausuler om just force majeure i de avtal som finns. Ni måste se hur klausulen är utformad och vilket lands lag som gäller om det är så att ni har avtal med part i annat land.
 
Huruvida det går att åberopa force majeure eller ej måste bedömas från fall till fall och utifrån varje separat avtal, därför rekommenderas att juridisk hjälp anlitas för att kunna göra en korrekt bedömning.

 

Utdelning

Denna kris kommer också mitt i en stor bokslutsperiod då många bolag upprättar årsredovisningar, har planerat för årsstämma och då även planerat att lägga fram förslag på utdelning till bolagets ägare. Har utdelning ännu ej beslutats om så kan det vara viktigt att se över en extra gång i och med att det kan kräva en stor likvid förändring i samband med utbetalning av en utdelning. Tillväxtverket har t.ex. gått ut med att informationen om att de inte tycker att det är lämpligt att utdelning utbetalas i samband med ansökan om stöd för korttidspermittering. En utdelning i dessa tider kan även försämra bolagets långsiktiga soliditet som kan komma att bli viktig efter krisen och då avgöra bolagets finansieringsförmåga.
 

Årsredovisning

Är bolagets årsredovisning ej upprättad än så är det viktigt att tänka på den upplysningsplikt bolaget har i årsredovisningen. För bolag som upprättar årsredovisning per 191231 så har detta virusutbrott antagligen påverkat bolaget i någon utsträckning nu i det nya räkenskapsåret. Därför bör information adderas i en not, ”Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut”, om hur detta har påverkat bolagets verksamhet, utefter vad som är känt vid upprättandet av årsredovisningen.

För bolag som byter räkenskapsår nu efter virusutbrottet ska information om dess effekt på verksamheten istället noteras i förvaltningsberättelsen, under ”Väsentliga händelser under räkenskapsåret”.

PE-kund? Kontakta din konsult så hjälper de dig att lägga in informationen på rätt ställe i årsredovisningen.

 
Företagsrekonstruktion
 
Upplever ni redan nu stora betalningssvårigheter och till och med går i tankar om att ta beslut om konkurs? Då kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ. Som regel kan t.ex. utmätning inte ske på bolag som är under rekonstruktion. Bolaget tilldelas en rekonstruktör som hjälper till att upprätta ett offentligt ackord för att hjälpa bolaget att försöka fortsätta bedriva verksamhet. Se vårt webinar om företagsrekonstruktion för mer information.
 
PE-kund? Detta är inte något vi kan hjälpa dig med men går du i dessa tankar så kontakta gärna oss på PE så ska vi försöka guida dig rätt.
 

Fler bra källor att ha koll på närmaste tiden

(Vet du fler som kompletterar? Tipsa gärna oss direkt här)
 

Om du är kund hos PE Accounting kontaktar du din konsult direkt för att få hjälp med eventuella frågor. Vi arbetar hårt för att kunna ge bra svar och rätt stöd.

18 mars, 2020